Regulamin rozdania - Moja książka z dzieciństwa -

13:02

 

Regulamin internetowego rozdania „Moja książka z dzieciństwa” zwany dalej „regulaminem”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady konkursu internetowego, zwanego dalej „konkursem", ogłoszonego na
blogu farmazony.com.pl.
2. Organizatorem konkursu
i fundatorem nagród jest Mirosława Czubak.
3. Nagrodam
idwa zestawy książek o wartości 125 zł każde.
4. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zwana dalej „uczestnikiem”, z zastrzeżeniem ust. 6.
5. W konkursie nie mogą brać udziału:
 - członkowie rodziny organizatora.

§ 2 Zasady konkursu
1. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "
Moja książka z dzieciństwa" Pod specjalnie wyznaczonym postem na profilu https://www.facebook.com/farmazony.mirki. Polubieniu postu i udostępnieniu go jako post publiczny. 
2. Uczestnik poprzez wysłanie zgłoszenia oświadcza, że jest autorem odpowiedzi na pytanie konkursowe i wykonał zadanie wymienione w § 2 p 1.
5. Zgłoszenia należy przesłać w terminie do
30 kwietnia 2021 roku do godziny 23:59. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrzone.
6. Z uczestników, którzy udzielą prawidłowych odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w ust. 1.
organizator wyłoni zwycięzców

§ 3 Wyniki konkursu
1. Wyniki
rozdania zostaną opublikowane zarówno na blogu organizatora (pod postem dot. rozdania jak i na profilu FB .
2. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami
przez wiadomość priv celem ustalenia formy wysyłki nagrody (tylko na terenie Polski).
3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.

§ 4 Ochrona danych osobowych
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 25 maja 2018 roku -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO.
2. Administratorem danych osobowych jest organizator.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji co do przebiegu konkursu.
2. Reklamację należy przesłać na adres
mirka.czubak@gmail.com w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego uczestnika oraz przyczyny reklamacji.
4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
5. Decyzja organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

Obsługiwane przez usługę Blogger.